Artikel 32: Strafbepaling

in

Hoofdstuk 7: Sancties

Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.
Het niet naleven van het eerste lid  is een misdrijf.